STIFTELSENS UNDERSTÖD VÄCKTE INTRESSE

11.02.2019 kl. 20:14
Stiftelsen beviljade över 50.000 euro i understöd på basen av fritt formulerade ansökningar

Stiftelsen lediganslog stipendier att sökas för projekt i enlighet med stiftelsens ändamål.

Stiftelsen annonserade om möjligheten att söka bidrag i Hbl, Kyrkpressen, och på God Tids och sin egen websida under oktober månad 2018.

Totalt mottogs inom ansökningstiden 23 ansökningar motsvarande ett belopp på över 90.000 euro.

Styrelsen beslöt på sitt bidragsmöte att bevilja understöd för ett totalbelopp om 53.240 euro.

Medlen fördelades mellan teater, musik, medicinsk yoga, pilates, kvällsträffar, vattengymnastik, kamratstöd o.dyligt, allt för projekt med målgruppen svenskspråkiga åldringar, med spridning över Svensk Finland.

Förutom de fristående projekten understöder Stiftelsen Brummerska Hemmet projekt Träna med 65.000 euro/år under en tre års period, och välmåendet i Stiftelsens hem i Baggböle med en summa på 25 000 euro/år.

Hösten 2019:s ansökningar mottas under oktober månad.